Brannvesenets
pensjonistforening
Trondheimsregionen
 

Innkalling til ordinært årsmøte

Brannvesenets
pensjonistforening
Trondheimsregionen
 

 

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE

 

Tid:     Torsdag 22. februar 2018 kl 11:00

Sted:   Hovedbrannstasjonen (stasjon 1), møterom Trondheim nord

Dagsorden:  

Valg av møteleder:

Valg av sekretær:  

Valg av 2 representanter til å uderskrive protokollen: 

Godkjenning av inkallingen:  

Godkjenning av årsmeldingen:

Godkjenning av regnskap:  

Innkomne Forslag:

Valg:  Leder Olav Meland ikke på valg, 1 år igjen

Nestleder:  Velges for 2 år

Kasserer: Velges for 2 år

Styremedlem: velges for 2 år. Roy Hveding ikke på valg

Varamedlem velges for 1 år. 

Revisor: Velges for 2 år. Alf H. Sandstad ikke på valg.

1 medlem til valgkommiteen velges for 2 år: 

 

Forslag til årsmøtet 22 februar 2018 :

 

FORSLAG TIL VEDTEKTSENDRING: § 2 -3.dje avsnitt lyder: "BPFT skal ha Trøndelag brann- og redningstjeneste som hovedarbeidspartner, og også søke å ha kontakt med andre brannvesen i Trondheimsregionen som har ansatte med heltidsstilling i brannvesenet"
FORSLAG TIL ENDRING:
Teksten etter komma sløyfes og § 2 avsnitt 3 vil da bli slik: "BPFT skal ha Trøndelag brann- og redningstjeneste som hovedarbeidspartner."

§ 3 - avsnitt 1 lyder" Alle pensjonister fra Trøndelag brann- og redning med hovedstilling i brannvesenet og pensjonister og tidligere ansatte i Trondheim brannvesen er automatisk medlem . foreningen, under forutsetning for betalt medlemskontigent"
FORSLAG TIL ENDRING:
Teksten "med hovedstilling i brannvesenet" sløyfes.

§3 - avsnitt 2 lyder: " Ansatte fra andre brannvesen i Trondheimsregionen med hovedstilling i brannvesenet kan søke om medlemskap i BPFT. Styret avgjør søknader om medlemskap, men avgjørelser kan ankes til årsmøtet som avgjør slike saker med bindende virkning"
FORSLAG TIL ENDRING:
Avsnittet sløyfes i sin helhet.

§ 3 blir da slik:

Alle pensjonister fra Trøndelag brann- og redning og pensjonister og tidligere ansatte i Trondheim brannvesen er automatisk medlem i foreningen, under forutsetning for betalt medlemskontigent"

Kontigent pr. år kr. 200.- vedtatt på stiftelsemøte 27. Oktober 2011

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Klæbu, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Klaebo      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn