Feierutiner/feieavgift

Vår sikkerhet, ditt ansvar!

Tryggheten for feieren avhenger av et samspill mellom feier og huseier. Vi har nå skjerpet inn noen av våre sikkerhetsrutiner for å heve sikkerheten for begge parter. Det vil si:

  • Takstigen skal være fastmontert til taket i bærende konstruksjon.
  • Husstigen skal festes sikkerhetsmessig mot glidning
  • Husstiger,takstiger,gangbro og feieplattform i tre er ikke godkjent.
  • Overgang fra husstige til takstige eller trinn skal kunne utføres forsvarlig.
  • Har bygget flere skorsteiner skal det enten være husstige og takstige opp til hver skorstein eller være sikker adkomst mellom skorstein i form av gangbro eller lignende.
  • Eier er ansvarlig for å tilrettelegge for sikker adkomst for feiing og tilsyn.
  • Takstige/taktrinn skal gå opp til og inntil skorstein.
  • Tak med helling skal ha takstige eller taktrinn.

Utøvende feier skal ut i fra en samlet vurdering av risikoforholdene utvise faglig skjønn. Se prosedyre for ytterligere informasjon.

Lovbestemt feiing av skorstein (pipe) skal foretas etter behov, jfr. Brannloven § 11h samt  Forskrift om brannforebygging av 1. januar 2016.  Behovet for feiing fastsettes ut fra boligens oppvarmingssystem, sotmengde, fyringsmønster m.m. og det er feieren som vurderer på stedet. Behovet skal vurderes ved hver feiing og endres dersom man har vurdert feil eller fyringsmønsteret er endret.

For å gjøre kostnadene knyttet til ordinær feiing og tilsyn så lav som mulig, samt å gjøre gjennomføringen mest hensiktsmessig, søker feiervesenet å utføre arbeidet "gatelangs" eller områdevis. For forberedelser før feiebesøk, viser vi til vår huskeliste før feierbesøk.

Tilsyn skal også foretas etter behov, og omfatter tilsyn på hele fyringsanlegget. Fyringsanlegget omfatter skorsteinen og alle ildsteder samt sotluker og ev. feieluker.

Feieavgiften, både størrelse på avgiften og innkrevingen, fastsettes av de enkelte kommuner, jfr Brannlovens §28. Feieavgiften skal dekke alle kostnader knyttet til feiing og tilsyn og oppfølging av eventuelle avvik. 

Fritak for gebyr forutsetter at det ikke er ildsted i bruk i boligen. Tilfredsstillende sikring mot bruk vil normalt være en fysisk atskillelse av den varmeproduserende enheten (ildstedet/ovnen) og skorsteinen. Dette kan gjøres ved å fjerne røykrørstilkoblingen og mure igjen hullet i skorsteinen. Alternativt kan man gjøre ildstedet umulig å bruke ved f.eks. å plombere dør i ildstedet eller tette skorsteinen med ei skiferhelle på toppen. Denne må i så fall festes med mørtel slik at den ikke faller ned ved kraftig vind og gjør skade på mennesker og/eller gjenstander. Det er eier som er ansvarlig for at så ikke skjer.

Eier er ansvarlig for å melde til feiervesenet dersom det er foretatt vesentlige endringer på fyringsanlegget (for eksempel fjerning av et eller flere ildsteder) eller det er installert nye ildsteder. Jfr. Brannlovens Forskrift om brannforebygging §6. Ved melding om at ildsted er fjernet, vil feiegebyret justeres fra neste termin dersom fjerningen av ildstedet medvirker til endring av gebyret.

 Tilbake til hovedsida

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Klæbu, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Klaebo      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn