Informasjon

 

Byggesaksbehandling

Trøndelag Brann og redningstjeneste IKS, Feieravdeling har som hovedoppgave å utføre lovpålagt feiing og tilsyn av fyringsanlegg. I feieravdelingen har vi en egen Serviceavdeling som utfører byggesaksbehandling i Trondheim kommune og Oppdal kommune på eksisterende bygg .

SØKNADSPLIKT: (Gjelder for rehabilitering, oppføring og riving av skorstein)
Rehabilitering av skorstein med nedsenking av nytt innerør, oppføring av ny skorstein og riving av skorstein er søknadspliktig etter Plan og Bygningsloven § 20 -1. bokstav f. Dette gjelder ikke skorstein som rives og gjenoppbygges over tak, da dette går som reparasjon. Se høyre meny for valg av skjema.

Antall søknader: (Gjelder for rehabilitering, oppføring og riving av skorstein)
Det er èn søknad pr skorstein. Inneholder skorsteinen flere løp regnes denne som èn, og det skal sendes inn kun en søknad.

NB: dersom eiendommen/boligen har flere enn en skorstein, vennligst legg ved oversiktskart hvor det markeres på kartet hvilken skorstein det gjelder.

ANSVARSRETT: (Gjelder for rehabilitering, oppføring og riving av skorstein)                                             Kan søkes på to måter: erklære ansvarsrett eller å søke om ansvarsrett for SØK (ansvarlig søker),                 UTF (ansvarlig utførende), og PRO (prosjekterende). Rubrikkene SØK, UTF og PRO skal alltid avkrysses. Rehabilitering, oppføring og riving av skorstein behandles i tiltaksklasse 1.

Erklæring av ansvarsrett:                                                                                                                                 Det må dokumenteres riktig utdanningsnivå og arbeidserfaring for tiltaksklasse 1, eller man må inneha sentral godkjenning for SØK,, UTF og PRO. Erklæring av ansvarsrett fylles ut i eget felt i selve søknadsskjemaet.  Det er kun firma som kan erklære ansvarsrett, ikke privatpersoner.

I tillegg fylles skjemaet erklæring av ansvarsrett.
Det må erklæres ansvarsrett for: SØK, UTF, og PRO.

Søknad om ansvarsrett for tiltaklasse 1
Gjelder for  personer som søker personlig ansvarsrett som selvbygger (kun på egen bolig/ fritidsbolig) eller firma/ foretak som ikke har sentral godkjenning eller kan dokumentere riktig  utdanning og arbeidserfaring i tråd med tabell§ 11 – 2. i tillegg. Søknad om ansvarsrett  fylles ut i eget felt i selve søknadsskjemaet. Rubrikkene SØK, UTF, og PRO skal alltid avkrysses. 

Det foretaket ikke kan levere erklæring om ansvarsrett må skjema søknad om ansvarsrett i tiltaklasse 1 sendes inn.

Personlig ansvarsrett
Ved personlig ansvarsrett som selvbygger søkes det på eget skjemai tillegg til søknadskjemaet. Rubrikkene SØK, UTF, og PRO skal alltid avkrysses.

GJENNOMFØRINGSPLAN: (gjelder for oppføring, rehabilitering og riving av skorstein)            Gjelder for firma/ foretak. Søker skal utarbeide gjennomføringsplan for søknadspliktige tiltak der det er krav om ansvarlig foretak. I den grad det er relevant for tiltaket, skal gjennomføringsplanen inneholde oversikt over ansvarsområder oppdelt i funksjon og tiltaksklasser, ansvarlige foretak og gjennomføring av oppgavene. Gjennomføringsplanen skal signeres av søker og sendes kommunen når det søkes om igangsettingstillatelse. Ved søknad om ferdigattest skal gjennomføringsplanen vise at tiltaket er fullført og at kontrollen er fullført.

 KONTROLLPLANSKJEMA. (gjelder for oppføring, rehabilitering og riving av skorstein )Kontrollplanskjema skal sendes inn to ganger, det skal sendes inn ved søknad om rehabilitering / oppføring/riving av skorstein, og ved anmoding om ferdigattest. For søknad fylles kolonne 1,2,3. Ved anmoding om ferdigattest fylles hele skjemaet ut samt saksnummer.

NABOVARSEL: (Gjelder for oppføring av skorstein)
Nabovarsel gjelder kun for oppføring av ny skorstein. Skal eksisterende skorstein rives og ny skorstein etableres på akkurat samme sted med likt utseende, er nabovarsling til naboene unødvendig. Dette beskrivs i søknaden. Hvis nabovarsling er nødvendig skal alle naboer som grenser til eiendommen varsles. Varslingen kan gjøres på to måter, enten ved personlig påtegning eller rekommandert sending. Ved sistnevnte framgangsmåte må posten kvittere på skjemaet” gjenpart av nabovarsel”.Sistnevnte sendes inn ved søknad. Kart over de som er varslet må også legges ved søknad. Kvittering for nabovarsel

Fasadetegning: (Gjelder for oppføring av skorstein)
Innsending av fasadetegning/ skisse av huset gjelder for oppføring av ny skorstein. Den kan sløyfes hvis ny skorstein skal erstatte eksisterende  skorstein og settes opp der den eksisterende skorstein har stått fra før. Dette beskrives i selve søknaden.

NB! Vi ber om at alle kolonnene i skjemaene fylles ut.

Type produkt/ godkjennings nr : (Gjelder for rehabilitering og oppføring av skorstein)
Ved oppføring og rehabilitering av skorsteiner er det viktig at type produkt blir beskrevet enten ved et RIISE FR godkjennings nr,  eller teknisk data / ytelseserklæring som beskriver produktet, og hva det er godkjent for. Se i monteringsanvisningen på produktet eller se: https://risefr.no/tjenester/produktdokumentasjon/gyldige-produktdokumentasjoner  

Diameter på rør:                                                                                                                                          Diameter på røret ved ny oppføring/ rehabilitering av skorstein skal alltid beskrives i søknaden

Dimensjonering: (Gjelder for rehabilitering og oppføring av skorstein)
En skorstein må dimensjoneres til det ildstedet/ de ildstedene den skal betjene. Et åpent ildsted vil for eksempel kreve mye større tverrsnitt enn et lukket ildsted. Et åpent ildsted anbefales tilknyttet eget løp.

NB! En del eldre ildsteder har for høy avgasstemperatur for enkelte av rehabiliteringsproduktene og bør derfor ikke tilknyttes en skorstein som rehabiliteres med et nytt innerrør. Undersøk derfor med din varmeforhandler om det gamle ildstedet kan tilkobles igjen eller om det bør skiftes ut!

Hvis du henter inn underleverandører til å bistå deg i byggesaken, er det ditt ansvar å sikre at underleverandørene har de nødvendige kvalifikasjonene.

Monteringsveiledning
Det er viktig at gjeldende monteringsveiledning blir fulgt, og at den er i tråd med de til enhver gjeldende lover og forskrifter. Monteringsveiledningen skal være på et skandinavisk språk.

Montering av nytt ildsted                                                                                                                           Dersom det monteres nye ildsteder på skorsteinen ved rehabilitering/ oppføring av skorstein må disse iht Brann –og eksplosjonsvernlovens Forskrift om brannforebygging § 6, meldes særskilt inn til feieravdelingen.

Rengjøring/ feiing av skorstein: (Gjelder for rehabilitering/ riving av skorstein)
Ved rehabilitering/ riving av skorstein må denne vurderes feiet / freses før arbeidet med rehabiliteringen/ rivingen igangsettes.

Gebyr                                                                                                                                           Byggesaksgebyret er i hht kommunens gjeldende gebyrregulativ.

Igangsettingstillatelse                                                                                                                                                                          Tiltaket ikke igangsettes før det foreligger igangsettingstillatelse.

Ferdigattest
Tiltaket må ikke tas i bruk før det foreligger en ferdigattest.

Bortfall av tillatelse
Er ikke tiltaket satt i gang senest tre år etter at igangsettingstillatelsen er gitt, faller tillatelsen bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn to år.

Huskeliste for hva søknaden skal inneholde:

Har du sentral godkjenning se bort i fra punkt 5.                                                                                                                Søker du om personlig ansvarsrett se bort i fra punkt 4 og 5.

Søknad om rehabilitering av skorstein:

 1. Søknadsskjema velg kommune øverst til venstre på søknadsskjemaet
 2. Kontrollplan
 3. Erklæring om ansvarsrett / Søknad om ansvarsrett i tiltaksklasse 1
 4. Gjennomføringsplan
 5. Ev. liste over kompetanse og erfaring
 6. Ev. dokumentasjon av produkt

Søknad om riving av skorstein:

 1. Søknadsskjema  velg kommune øverst til venstre på søknadsskjemaet
 2. Kontrollplan
 3. Erklæring om ansvarsrett / Søknad om ansvarsrett i tiltaksklasse 1
 4. Gjennomføringsplan
 5. Ev. liste over kompetanse og erfaring

Søknad om oppføring av skorstein:

 1. Søknadsskjema  velg kommune øverst til venstre på søknadsskjemaet
 2. Kontrollplan
 3. Erklæring om ansvarsrett / eller søknad om ansvarsrett i tiltaksklasse 1

 4. Gjennomføringsplan
 5. Ev. liste over kompetanse og erfaring
 6. Ev. dokumentasjon av produkt
 7. Ev. hustegning
 8. Ev. nabovarsel
 9. Ev.kvittering for naboarsel
 10. Ev. kart over hvem som er varslet

ANSVARSRETT:

Bygningsmyndigheten ønsker med dette å minne om krav til utdanning og praksis ved erklæring om ansvarsrett.

Kravene for å kunne erklære ansvarsrett i en byggesak er gitt i byggesaksforskriften, SAK 10, kapittel 11. Foretak som påtar seg ansvarsrett i byggesak, skal ha faglig ledelse med eksamen eller annen bestått prøve som er relevant for foretakets ansvarsrett. Følgende alternative utdanningsnivåer skal være oppfylt, jfr. SAK 10 § 11-2:

 

 1. fag- eller svenneprøve i henhold til læreplaner fastsatt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa, eller tilsvarende

 2. mesterbrev eller fagskole (teknisk fagskole med 120 fagskolepoeng), eller tilsvarende

 3. utdanning på høgskolenivå (høgskoleingeniør, bachelor eller tilsvarende grad) med 180 studiepoeng eller tilsvarende

 4. utdanning på universitetsnivå (sivilarkitekt, sivilingeniør, mastergrad eller tilsvarende grad) med 300 studiepoeng eller tilsvarende. 

  Videre skal foretakets faglige ledelse skal oppfylle krav til relevant utdanning og praksis inndelt i tiltaksklasse og funksjoner etter tabellen nedenfor, jfr. SAK 10 § 11-3.

Tiltaksklasse

Funksjon

Utdanningsnivå, jfr. § 11-2

Arbeidserfaring, antall år

1

Søker

b

4

1

Prosjekterende

b

4

1

Utførende

a

2

1

Kontrollerende

b

4

2

Søker

b

6

2

Prosjekterende

c

6

2

Utførende

b

3

2

Kontrollerende

c

6

3

Søker

d

8

3

Prosjekterende

d

8

3

Utførende

c

5

3

Kontrollerende

d

8

 

Det er i SAK 10 § 11-4 6. ledd åpnet for at kommunen kan gi lokal godkjenning i tiltaksklasse 1. I så tilfelle kan kravet til praksis reduseres for ansvarlig søker og ansvarlig prosjekterende ved relevant utdanning av lengre varighet eller høyere grad. Kravet til utdanning kan reduseres ved relevant praksis av lengre varighet og god kvalitet for ansvarlig søker, ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende.

 Kravene til utdanning og praksis er ufravikelig for å kunne erklære ansvarsrett. Dersom foretaket ikke har faglig ledelse i det aktuelle tiltaket med tilstrekkelig utdanning og praksis er det i strid med lovverket å erklære ansvarsrett. Dersom foretaket ikke tilfredsstiller de formelle krav, og tiltaket er i tiltaksklasse 1 må det søkes lokal godkjenning i hver enkelt byggesak. I øvrige tiltaksklasser er det ikke mulig å søke lokal godkjenning og foretaket kan kun påta seg ansvarsrett dersom kvalifikasjonskrav er oppfylt.

 Ethvert foretak er selv ansvarlig for at det formelle er korrekt i enhver byggesak. Det er fokus på tilsyn med kompetanse i Trondheim kommune og det må påregnes tilsyn for alle foretak som erklærer ansvarsrett uten å ha sentral godkjenning.

 Dersom foretaket ikke har den formelle kompetansen på plass, kan de søke kommunen om ansvarsrett dersom de har lang og god relevant praksis.

En slik søknad er et unntak som det ikke er laget noen blanketter for. Søknaden må derfor skrives som et brev hvor det redegjøres for kompetanse og erfaring som foretaket har.

§ 6-8. Selvbygger

(1) Kommunen kan godkjenne person for ansvarsrett som selvbygger av egen bolig eller fritidsbolig, uten hensyn til kravene til ansvarlige i kapitlene 9, 10 og 11, dersom personen sannsynliggjør at arbeidet godkjenningen gjelder vil bli utført i samsvar med bestemmelser gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven.

(2) Ansvarsrett kan gis for funksjonene søker, prosjekterende og utførende for fagområder i tiltaksklasse 1.

 Når kan det gjennomføres dokumenttilsyn?

Foretak/selvbygger som har:

Behandling byggesak

Tilsyn

Nivå 1: Foretak som har sentral godkjenning

Nivå 2: Foretak som ikke har sentral godkjenning, men utdanning og erfaring i tråd med tabell  11-2

Tilsyn

Nivå 3: Foretak som ikke har sentral godkjenning og ikke har utdanning og/eller erfaring i tråd med tabell

Vurdering av erfaring/utdannelse jfr. § 11-4 pkt. 6 (samme som før)

Tilsyn

Nivå 4: Selvbygger

Jfr. § 6-8 (samme som før)

Tilsyn

 

Riving av skorstein - orientering: 

Etter dagens regelverk stilles krav til løsninger for energiforsyning. Dette fremkommer fram  i TEK 17 § 14-4. Kravet i dag er bl.a. at boenheter skal ha skorstein, hvis alternativer nevnt i lovens 4. ledd bokstav a og b ikke er tilstede. 

a)boenhet oppføres med vannbåren varme, eller

b)årlig netto energibehov til oppvarming ikke overstiger kravet til passivhus, beregnet etter Norsk Standard NS 3700:2013 Kriterier for passivhus og lavenergibygninger- Boligbygninger.

(Skal man kunne godkjenne fjerning av skorsteinen, må vilkårene for bokstav a eller b) være tilstede.

Det er krav om skorstein hvis du ikke fyller pkt A eller B, men det er ikke krav om at ildstedet( vedovn) er montert.

Hvis du ønsker å bruke annen oppvarmings kilde enn beskrevet ovenfor, må det søkes dispensasjon fra TEK 17 - § 14-4 til Byggesakskontoret.

 

 

Søknaden sendes til:

Trøndelag brann- og redningstjeneste – IKS, Feieravdelingen
Tempevegen 23
7037 Trondheim

eller Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Tilbake til forsiden

   

                                          

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn