Oppheving av totalforbud

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS besluttet 30.05.2014 å fatte vedtak om totalforbud mot bruk av ild utendørs i Oppdal og Rennebu kommuner. Per 10. 06 er totalforbudet opphevet. 

Vedtaket hadde virkning fra kunngjøringsdato og fram til opphevelse ble vedtatt og kunngjort, med bakgrunn i en endring i den lokale skogbrannfaren.

Skogbrannfareindeksen er nå på et lavere nivå enn ved beslutning om totalforbud, og forbudet kan derav oppheves med umiddelbar virkning. Opphevingen er gitt i medhold av Lov om brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver av 14. juni 2002 nr. 20, § 37 Pålegg og forbud mot bruk.

 

Det presiseres at dette kun er en oppheving av totalforbudet mot bruk av ild utendørs, og at det fortsatt kan være lokalt stor lyng- og skogbrannfare. Det nasjonale forbudet mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skogmark uten tillatelse fra kommunen, gjelder fortsatt i tidsrommet 15. april – 15. september. Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS gjør oppmerksom på det straffeansvar som kan inntre ved overtredelse av brannvernloven gitt med hjemmel i loven, jf brann- og eksplosjonsvernloven § 42. Straff: Den som forstettelig eller uaktsomt overtrer denne loven, sentrale eller lokale forskrifter eller enkeltvedtak fastsatt i medhold av denne loven, eller som medvirker til dette, straffes med bøter eller med fengsel i inntil 3 måneder.

Henvendelse vedrørende saken kan gjøres til vakthavende brannsjef som kan treffes på

telefon 952 63 438.

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn