Krav til fyrrom

Det er Tekniske forskrifter til Plan- og bygningsloven som setter krav til fyrrom. I hht § 7 - 24 settes det krav om at Fyrrom for sentralvarmeanlegg eller varmluftsaggregat for flytende eller gassformig brensel med innfyrt effekt mer enn 50 KW skal være egen branncelle, vanligvis er kravet til vegger, gulv og tak In1. Det var siste utgave av Tekniske forskrifter som gjaldt da fyrrommet var anlagt som angir kravene. Dersom disse ikke er oppfylt, skal fyrrommet oppjusteres til dagens standard. Der det monteres fyrkjel som kan brukes både på elektrisitet og olje/parafin, gjelder kravene til olje/parafinfyrt ildsted.  Ved vedfyrte kjeler, gjelder særskilte krav.

Dette betyr at vegger, tak og gulv skal være i ubrennbart materiale. Det vil si at vegger, gulv og tak må være i materiale med brannmotstand tilsvarende en halv time, altså enten gips eller stein (mur). Dør må ha brannklassifisering minimum B30/EI30 og være selvlukkende. Dessuten må alle kabelgjennomføringer være forsvarlig tettet.  NB Røykrørsgjennomføringer må ikke tettes med gips, men med egnet, klassifisert materiale.

Vi minner om Forskrift om brannforebygging kapittel 2, som gjelder forebyggende plikter for eieren av byggverk. Eier av ethvert byggverk skal sørge for at dette er bygget, brukes, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS har ingen myndighet til å dispensere fra gjeldende regelverk.

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn