Utbedring ulik lysåpning skorstein

Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK 10)  § 15-3. Røykkanal og skorstein, andre avsnitt bokstav e fastslår følgende: 

Røykløp i skorstein skal ha uendret tverrsnitt fra bunn til topp.”

   

Årsaken til dette kravet er at det ikke skal være muligheter for at det bygger seg opp sot i eventuelle innsnevringer da dette med tida kan bli omdannet til beksot.

Følgende løsninger kan være aktuelle:

-     Rehabilitering etter godkjent metode med innføring av et nytt innerrør. Ved bruk av denne rehabiliteringsmetoden endres kravene til skorsteinen iht. monteringsanvisningen for rehabiliteringsproduktet. Skorsteinen skal for øvrig, utover tiltaket, også være satt i forskriftsmessig stand.

-     Riving og nyoppføring av skorstein.

-     Alle ildsteder frakobles og skorstein tas ut av bruk.

-     Der innsnevringen skyldes at skorsteinen er satt sammen av to forskjellige skorsteinstyper, for eksempel at en teglskorstein er forlenget med elementskorstein eller en type elementskorstein er forlenget med en annen type elementskorstein, kan det påsettes feieluke i overgangen. Dette må utføres iht. godkjent metode.

Andre rehabiliteringsmetoder kan finnes.

Rehabilitering, riving og oppføring av skorstein er søknadspliktig tiltak. Oversikt over firma som feiervesenet har registrert har søkt om tillatelse til arbeid på skorstein foregående år i Trondheim kommune, vedlegges til orientering.

Vi minner om Forskrift om brannforebygging kapittel 2, som gjelder forebyggende plikter for eieren av byggverk. Eier av ethvert byggverk skal sørge for at dette er bygget, brukes, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn