Utbedring av røykrør for nært brennbart materiale

Røykrør uten dokumentasjon skal ha en avstand på minst 30 cm til brennbart materiale, så lenge det ikke står noe annet i monteringsanvisningen til ovnen eller røykrøret. Dette fordi det brennbare materialet ikke skal bli utsatt for unødig varmepåvirkning. Nye røykrør skal ha stålkvalitet/godstykkelse som tilfredsstiller kravene i NS-EN 1856-2 ”Innvendige røykkanaler og forbindelsesdeler av metall” Produsenten er pålagt å kunne dokumentere dette. Ved gjennomføringer av røykrør gjennom  etasjeskiller eller vegg brennbart materiale, må man mure eller støpe rundt røykrøret slik at røykrørets ytre flate ikke kommer nærmere brennbart materiale enn 230mm.

Utbedring av for kort avstand mellom røykrør og brennbart materiale kan gjøres på følgende måter:

  1. Ovn og røykrør flyttes. 

  2.  Røykrør må ha en avstand på minst 300mm fra ubeskyttet brennbart materiale eller være skilt fra det med en 100mm tykk brannmur. Røykrør bør ikke ha mindre avstand til brannmuren enn 100mm, og må uansett ikke berøre brannmuren. Rektangulært eller kvadratisk røykrør må ha minst 100mm avstand til brannmuren. Brannmuren kan settes opp av Leca-blokker eller tilsvarende blokker, Siporex, teglstein eller betong. Brannmuren må pusses. Brannpanel må monteres i hht monteringsanvisning. 

  3. Røykrøret dekkes med rørskjold og må monteres i hht monteringsanvisning.

Rør med retningsendringer skal ha feieluke ved hver retningsendring. Årsaken er at det skal være mulig å fjerne sot som ellers vil samles opp ved retningsendringene. Oppsamlede sotmengder vil i første omgang redusere virkningen av brenselet da soten isolerer. Deretter vil oppsamlet sot medføre dårligere forbrenning fordi røret vil bli tett. Det verste som kan skje i slike tilfeller er at det dannes beksot som igjen kan medføre brann i røykrøret.

Røykrør skal monteres i hht monteringsanvisning, som skal være på et nordisk språk, men MÅ være merket med Sintefgodkjenning.  

Reglene er hentet fra Byggdetaljblad 552.135.

Vi minner om Forskrift om brannforebygging kapittel 2, som gjelder forebyggende plikter for eieren av byggverk. Eier av ethvert byggverk skal sørge for at dette er bygget, brukes, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn