Brann i et hus

Aspirantopptak 2023

Her finner du informasjon om aspirantopptaket 2023.

Seleksjonstester

Seleksjonstestene vil foregå over to dager. Basert på innsendt søknad vil ca. 60 kandidater bli utvalgt til disse testene. Kandidaten må fremstille godkjent helseattest, ikke eldre enn 6 måneder på testdagen. Kandidaten må også underskrive på egenerklæringsdokument. 

Etter seleksjonstestene vil aktuelle kandidater bli innkalt til intervju.

Kandidaten vil bli testet i blant annet tester som blir beskrevet under. Ikke alle testene står detaljert beskrevet, og TBRT forbeholder seg retten til å endre på noen av testene.  

Kandidatene vil bli teste i følgende deler av brann- og redningsskoletesten: 

 • Kondisjon.
 • Stående medisinballstøt. 
 • Vertikal kroppsheving. 
 • Stille lengde.
 • Markløft med gange.

Se utfyllende informasjon om disse testelementene

Bassengtest

Testen foregår i 25 meters eller 50 meters svømmebasseng. Testen består av tre deløvelser.

Del 1: Kandidaten skal svømme 300 meter (valgfri teknikk) på makstid 9:00 minutter. Kandidater som fullfører på dårligere tid er diskvalifisert fra videre seleksjonstesting. 

Del 2: Kandidaten skal dykke etter dummy/gjenstand på bassengbunnen og bringe denne inn til kanten av bassenget. Kandidaten får tre forsøk på å ta opp gjenstanden. 

Del 3: Kandidaten skal gjennom ulike øvelser testes i utholdenhet i og under vann. Kandidatens innsats blir vurdert av instruktører. 
Bekledning er badetøy og egne svømmebriller (ordinære svømmebriller som kun dekker øyne). 

Høyde og klaustrofobitest

Kandidaten skal ta seg opp og ned stigen i et av TBRT’s høyderedskap. På toppen skal det utføres et arbeidsstykke. Arbeidsstykket vurderes av instruktører. Ikke gjennomført gang i stige er diskvalifiserende for videre seleksjonstesting. 

Klaustrofobitest som gjennomføres er utslagsgivende. Ikke bestått test er diskvalifiserende for videre seleksjonstesting. 

Praktisk test

Ulike praktiske tester.

Psykologisk test

Kandidaten skal gjennom en teoretisk psykologisk test. Resultatet blir vurdert av instruktører.

Teorioppgave

Kandidatene skal hver for seg utføre en teorioppgave innenfor et visst tidsrom. Oppgaven har til hensikt å avspeile verdier, holdninger og refleksjoner knyttet til HMS, godt arbeidsmiljø, teamadferd og forventninger til yrket. 

Gruppeoppgave

Kandidatene deles inn i grupper og utfører en felles gruppeoppgave. Resultatet blir vurdert av instruktører.

Aspirantperioden

Det nye kullet med aspiranter begynner sin aspirantperiode i TBRT 1. mars 2024. Aspirantperioden starter med 3 måneder internopplæring. Etter 3 måneder har aspiranten fullført røykdykkerkurs, kjemikaliedykkerkurs, brann og redningsskolens nettbaserte grunnkurs i brannvern, samt grunnleggende intern brann- og redningsopplæring som innebærer:

 • Organisering av brann- og redningstjenesten
 • Brannfysikk og brannkjemi
 • Vannføring, trykktap
 • Sertifisering hjertestarter
 • Grunnleggende førstehjelpskurs
 • Grunnleggende overflateredningskurs
 • I tillegg omfattende øvelser innen temaene: Arbeid på skadested, hurtigfrigjøring, USAR, urban redning, CBRNe, sjøredning, restverdiredning, PLIVO, HMS og oljevern.

Vakttjeneste

1.juni 2024 skal aspirantene inn i vakttjeneste som røykdykkere og mannskap på brannbil. Aspirantene vil bli fordelt på 4 brigader og 4 stasjoner. Vakttjenesten er turnusbasert og en gjennomsnittlig arbeidsuke er 42 timer. 

Som aspirant i beredskapsavdelingen i TBRT vil din daglige tjeneste bestå av beredskapsarbeid i Trondheim kommune i forhold til brann og ulykker. TBRT er kommunens beredskapsinstans innen fagene brann, trafikkulykker, urban tauredning, Urban Search and Rescue (USAR), CBRNE (Farlig godshåndtering), redningsdykking, sjøredning, restverdiredning, andre ulykker, samt støtte ved spesielle oppdrag i distriktet.

TBRT’s fire stasjoner i Trondheim håndterer årlig ca. 3.600 alarmer.

Videre opplæring vil foregå på egen brigade og i samarbeid med utdanningsmester og øvingsmester. Det er et krav at aspirantene innen prøvetiden tilegner seg førerkort klasse C.

Etter TBRT’s kompetansebehov vil aspirantene etter hvert få tilbud om følgende kurs for å heve kompetansen:

 • Sjåførkurs for mannskapsbil og tankbil
 • Høydeoperatørkurs
 • Elveredningskurs
 • Urban tauredning grunnkurs
 • USAR grunnkurs
 • Redningsdykkerkurs
 • O.s.v.

Aspirantperioden avsluttes ved godkjent intern opplæring og bestått grunnkurs i regi av Brann og redningsskolen.

Stillingsutlysning aspirant finner du på easycruit.

Ofte stilte spørsmål

Jeg ser på tidsplanen at jeg ikke har tid til å stille på testing de dagene som er satt opp, kan jeg ta testene tidligere eller senere?

Nei, på grunn av anonymisering av deltagere og en arbeidskrevende prosess gjennomføres testene kun på oppsatte dager.


Vil jeg få dekt reisekostnadene til og fra tester og intervju?

Nei. Reisekostnader dekkes av deltagerne selv.


Hvordan skal jeg komme meg til og fra tester?

Deltakerne som skal testes får beskjed om oppmøtested og tidsskjema. Det anbefales å bruke kollektivtransport. Transport mellom testene står TBRT for.


Jeg har jobbet kun i 50% stilling, teller det?

Kravet er at arbeidserfaringen må utgjøre minimum 4 år tilsvarende 100% stilling etter endt utdanning. Det betyr at dersom du jobber 50% stilling, må du kunne dokumentere 8 års erfaring.


Jeg har utdanning som brannkonstabel, kan jeg søke på stillingen?

Nei, i og med at dette er opplæringsstillinger, vil ikke søkere som har gjennomført opplæring tidligere bli tatt med videre i prosessen.


Hvordan skaffer jeg helseattest og politiattest?

Helseattest skaffer du hos fastlegen din.

Informasjon om krav finner du her.

Du må ha god vandel, dokumentert gjennom en uttømmende politiattest. Politiattest kan først anskaffes etter tilbud om stilling.


Hva menes med å beherske norsk skriftlig og muntlig?

Du må kunne gjengi en tekst både muntlig og skriftlig. I tillegg må du kunne gjøre deg forstått på norsk. I TBRT er norsk arbeidsspråket som blir brukt.


Hva skjer om jeg blir syk på testdagen?

Vi kan dessverre ikke avholde testene på andre dager enn de som er oppsatt. Ved sykdom (feber, infeksjon, osv. . .) anbefaler vi at kandidaten er nøye ved utfylling av egenerklæringsskjema. Vi forbeholder oss retten til å diskvalifisere kandidater som vi anser som ikke helsemessig skikket til å utføre tester. 


Jeg synes informasjonen om visse tester er mangelfull, kommer det mer informasjon etter hvert?

Det er godt informert om alle diskvalifiserende tester. Enkelte andre tester er hemmelige på nåværende tidspunkt, dette for å få en best mulig vurdering av kandidatene på samme grunnlag. På testdagene vil utfyllende informasjon om alle øvelser bli gitt.


Jeg har ingen tidligere erfaring fra brannvesenet, har jeg mulighet til å nå opp i søknadsprosessen og under testene?

Ja, søknadskriteriene sier ingenting om tidligere arbeid i brannvesenet. Da dette er aspirantstillinger vil du få opplæring underveis i aspirantperioden. 


Må jeg ha førerkort for å søke?

Søkere skal inneha førerkort klasse B, og ha hatt dette uavbrutt i 2 år ved søknadstidspunkt. Førerkort klasse C kan tas etter ansettelse. Aspiranter har krav om å skaffe dette innen 6 måneder etter jobbstart.


Finns det en aldersgrense for å søke?

Det er ingen nedre aldersgrense, men dette begrenser seg selv i forhold til krav om førerkort, utdanning og arbeidserfaring. 


Gjelder førstegangstjeneste som relevant arbeidserfaring?

Nei, 4 års 100% arbeidserfaring kommer utover førstegangstjenesten.


Har dere noen krav om språkkunnskap?

Utover norskkunnskaper har vi ingen krav til språkkunnskaper.


Er det samme krav på testene uansett kjønn?

Ja, alle blir testet på samme grunnlag med samme krav for begge kjønn.

Fant du det du lette etter?

Ja
Nei
Takk for din tilbakemelding!