Byggesøknad

I Trondheim kommune er det vi som utfører byggesaksbehandlingen hvor man skal rehabilitere pipe med stålrør, oppføre ny pipe og rive eksisterende pipe.

Søknadspliktig arbeid

se hvilke søknader og dokumenter som må sendes inn:

Rehabilitering av pipe
– Søknad om tillatelse til tiltak på pipa
– Søknad/erklære ansvarsrett
– Gjennomføringsplan
– Ferdigattest: kontrollplanskjema og oppdatert gjennomføringsplan.
Oppføring av pipe
– Søknad om tillatelse til tiltak på pipa
– Søknad/erklære ansvarsrett
– Gjennomføringsplan
– Nabovarsel
– Ferdigattest: kontrollplanskjema og oppdatert gjennomføringsplan.
Rive pipe
– Søknad om tillatelse til tiltak på pipa
– Søknad/erklære ansvarsrett
– Gjennomføringsplan
– Ferdigattest: kontrollplanskjema og oppdatert gjennomføringsplan.
Rive og sette opp ny pipe
– Søknad om tillatelse til tiltak på pipa
– Søknad/erklære ansvarsrett
– Gjennomføringsplan
– Nabovarsel (gjelder kun for oppføring på ny plass)
– Ferdigattest: kontrollplanskjema og oppdatert gjennomføringsplan.

Skjemaer finner du nederst på denne siden.

Igangsettingstillatelse

For å få igangsettingstillatelse må du fylle ut alle nødvendige skjema. Hvilke skjema du må fylle ut for det arbeidet du ska utføre, står i menypunktene over. Husk å fyll ut alle felt i skjemaene.

Har eiendommen flere piper må du markere på et kart hvilken pipe søknaden gjelder for. Om det gjelder flere piper, skal det sendes inn en søknad for hver pipe. Unntaket er om pipa har flere løp, da er det kun nødvendig med en søknad, dette må beskrives i søknaden.

Skal du sette opp en ny pipe må du legge ved en fasadetegning av huset. Men, om pipa skal erstatte eksisterende pipe, på samme plass, trenger du ikke å legge ved tegning. Dette må beskrives i søknaden. Setter du opp pipa på samme sted, er det ikke nødvendig med nabovarsel.

For oppføring av pipe: Bor du i et bevaringsområde må du kontakte Byantikvaren for å undersøke om de har innvendinger på arbeidet du skal utføre, før du sender søknaden til oss. Vi må ha skriftlig dokumentasjon på at oppføringen av pipa er godkjent.

Ansvarsrett

Å rive, rehabilitere eller sette opp ny pipe er søknadspliktig. Du må enten søke som selvbygger, erklære ansvarsrett eller søke om ansvarsrett i tiltaktsklasse 1. Kun firmaer kan erklære ansvarsrett.

Privatperson

Om du som privatperson selv skal gjennomføre arbeidet, skal skjema «søknad om personlig ansvarsrett som selvbygger» fylles ut. Det er da du selv som står ansvarlig for at arbeidet bli utført i samsvar med bestemmelser etter plan- og bygningsloven. Vedlegg på relevant praksis, erfaring eller utdanning legges ved søknad

Firma

Erklære ansvarsrett: Ved erklæring om ansvarsrett skal skjemaet «erklæring om ansvarsrett fylles ut. For å erklære ansvarsrett må du et relevant mesterbrev eller utdanning på høyskolenivå.

Søknad om ansvarsrett: Ved søknad om ansvarsrett skal skjemaet «søknad om ansvarsrett i tiltaksklasse 1» fylles ut. Da trenger du ikke å ha mesterbrev eller utdanning på høyskolenivå, men ha relevant praksis og erfaring, eller utdanning. Dette kan være fagbrev/svennebrev og må beskrives i skjemaet. Vedlegg på relevant erfaring legges ved i søknaden.

Kontrollplan

Kontrollplanskjemaet skal sendes inn ved anmodning om ferdigattest.

Gjennomføringsplan

Du som søker skal utarbeide en gjennomføringsplan for søknadspliktige tiltak. Planen skal inneholde en oversikt over ansvarsområder oppdelt i funksjon og tiltaksklasser, ansvarlige foretak og gjennomføring av oppgavene.

Ved søknad om ferdigattest skal oppdatert gjennomføringsplanen vise at planlagte tiltak og kontroll er fullført.

Nabovarsel

Du må sende ut nabovarsel når du skal sette opp ny pipe. Da skal alle naboer som grenser til eiendommen din varsles. Dette kan du gjøre på to ulike måter: enten ved at naboene dine skriver under på dokumentet, eller en rekommandert sending. Om du velger rekommandert sending skal posten kvittere «gjenpart av nabovarsel» på skjemaet. Kvittering av nabovarsel, samt kart over naboer som er varslet skal legges ved i søknaden om igangsettingstillatelse.

Ferdigattest

For å få ferdigattest må du sende inn kontrollplanskjema, samt oppdatert gjennomføringsplan. Før du har fått en ferdigattest har du ikke lov å bruke fyringsanlegget.

Riving av pipe

Dagens regelverk stiller krav til løsninger for energiforsyning. Kravet er at boenheter skal ha pipe, om alternativene under ikke er tilstede:

  • Boenheten er oppført med vannbåren varme.
  • Årlig netto energibehov til oppvarming overstiger ikke kravet til passivhus.

Priser

Søke om å rehabilitere, oppføre eller rive

En pipe

To piper

Fra tre piper

Søke om ansvarsrett

Selvbygger i egen bolig

Søknad om ansvarsrett i tiltaksklasse 1*

Pris

4270,–

2135,–

900,–

Pris

4270,–

4270,–

*gjelder for hele eiendommen med samme gårds- og bruksnummer.

Her finner du alle dokumentene du trenger for å søke.

Foretak som søkte om oppføring/riving av pipe i fjor

Trøndelag Pipesenternils@trondelagpipesenter.no97 19 11 11
Odin Vedlikeholdpost@odinvedlikehold.no41 21 56 00
Tresbyggstian@tresbygg.no93 20 55 39
Varmeforumpost@vfmontasje.no72 88 92 88/
45 47 94 00
Rolf Arne Dahl Piperehabiliteringrolfdahl@gmail.com40 60 65 22
Ceramicsfrank@ceramics.no92 04 59 93
DK Bygg og Varmekai.dkbyggogvarme@gmail.com40 64 80 50/
92 66 81 30
Peis og Varmetiller@varmefag.no41 33 09 34/
72 55 81 00
Knutsen Montasjeknutsen.montasje@gmail.com90 07 74 60
Murmestrene Kammen og & Snevemuksne@online.no73 84 94 76/
93 24 96 27
Murmester Ivar S. Moefirmapost@ivar-moe.no73 87 04 30/
99 11 43 33
Ildsted og Sikkerhet wilhelm.johansen@hotmail.com91 91 17 71
Brødrene Røenpost@brodreneroen.no47 37 47 37
Stein Havdalhavdalstein@gmail.com91616197

Vi gjør oppmerksom på at det kan finnes flere foretak som utfører denne type arbeid. Vi gir ingen garantier på kvaliteten av arbeidet.

Søknaden sendes via mail eller post

feier@tbrt.no

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS, Feieavdelingen
Tempevegen 23, 7037 Trondheim