Sotluke for nært brannbart materiale

Det skal være minimum 30 cm. fra sotluke til brennbart materiale. Avstandskravet gjelder opp, ned, til begge sider og rett fram. Årsaken til kravet er fare for spredning av brann via stråling fra sotluka. I en eventuell brannsituasjon kan temperaturen i skorsteinen bli over 1000 grader. Kravene til sotluke er beskrevet i Byggforskserien, Byggdetaljblad 552.135.

Utbedring av en slik mangel kan bl.a. gjøres på følgende måter:

  1. Brennbart materiale fjernes. 

  2. Brannmursplate, for eksempel silikaplater, supaluxplate eller annen plate med tilsvarende egenskaper og som også har overflate klassifisert B-s1, d0 (metallplater kan ikke brukes), påsettes på aktuelt område på vegg eller gulv. Plata kan males med egnet maling eller dekkes med ubrennbart materiale som f. eks. fliseller stein. 

  3. Brannstein/sotlukestein for den aktuelle skorsteinstypen (Leca sotlukestein for Leca skorsteiner, Icopalstein for Icopalskorsteiner etc.) kan settes inn i sotluka. Er skorsteinen eldre enn fra 1994 må steinen tilpasses. Med brannstein på plass i sotluka, må avstanden til brennbart materiale være iht. kravene som står i dokumentasjonen/monteringsanvisningen som følger steinen. 
    Ildfast stein, for eksempel Skamotec 225 eller tilsvarende, kan benyttes i teglskorsteiner under forutsetning av at den er minimum 100 mm tykk, dekker hele sotlukeåpningen og at den kan tas ut med et enkelt håndgrep. Avstand fra sotluka til brennbart må da være minimum 10 cm med sotlukestein i teglskorstein. Siporex kan også brukes under samme forutsetninger som foran, den skal dekke hele arealet til sotluken, tykkelsen skal være tilnærmet lik skorsteinen. 

  4. Sotluka kan flyttes til en annen side av skorsteinen.

Skorsteinen på bildet er en elementskorstein.

Ildfast stein i sotluke

 NB På en del eldre skorsteiner bygd før 1969, er det krav om 50 cm avstand.

Vi minner om Forskrift om brannforebygging kapittel 2, som gjelder forebyggende plikter for eieren av byggverk. Eier av ethvert byggverk skal sørge for at dette er bygget, brukes, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn