Beredskap

Beredskapsavdelingen ved Trøndelag Brann og Redningstjeneste IKS: Stasjonsstrukturen og mannskapsfordeling i beredskap er fordelt og plassert i egne distrikt, og etter sammenslutningen TBRT IKS i 2008 også over kommunegrenser og omfatter Trondheim, Malvik, Klæbu, Rissa, Leksvik, Oppdal og Rennebu. TBRT IKS har både hel og deltidsansatte innen beredskap. Gjensidige bistandsavtaler med nabokommuner utover TBRT IKS utvider aksjonsradius ytterligere i gitte situasjoner der kommuner har behov for og ber om bistand.


Heltidsansatte i beredskap har totalantall på 116 , stasjonert innenfor kommunegrensene til Trondheim . Heltidsstasjonene har fordeling på spesialutstyr og mannskaper utdannet for den spesialkompetanse dette krever. Biler er også utstyrt med "Locus" digitalt kartsystem for oversikt over hvor enheter befinner seg, kart over vannuttak oa.

Mannskapsvogner i TBRT IKS Trondheim er nokså likt utstyrt. Felles for alle er vann og skumtank, strømagregat, vinsj, klipper og spreder for trafikk oa. Vi har hjertestartere og utdannet personell på samtlige mannskapsvogner.

Alle enheter i TBRT IKS har tett samarbeid i innsats og øvelser med Politi, Ambulanse, NLA, Bilbergingsselskaper, Sivilforsvaret, Frivillige organisasjoner og vaktselskaper

Åpen dag: Brannstasjoner åpnes for publikum. Dette gjøres på høsten hvert år. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap er oppdragsgiver. Brannvesenet presenteres utad på denne dagen med forskjellige arrangement overfor barn og familier med brannvern som hovedemne – sett gjennom barns øyne

Førstehjelp: Alle i beredskapsavdelingen har kontinuerlig opplæring i hjerte, lungeredning. Samt opplæring på hjertestartere plassert på hver førsteenhet.
Førstehjelp har egen fagansvarlig.

EFOK - Emosjonell Førstehjelp Og Krisehåndtering satt i system. Er i tillegg til bedriftens personalbehandling/politikk i tråd med AML bestemmelser. I hovedsak er EFOK en holdning det jobbes kontinuerlig med i TBRT IKS slik at alle kan være hjelpere for hverandre gjennom å holde avlastningssamtaler, debriefing av innsatser og oppfølging av ansatte i ettertid. EFOK TBRT er også hjelper tidvis for tredjeperson når dette blir forespurt, eller blir tilbudt. Av kurser og opplæring for 2008 kan nevnes at 11 ansatte har deltatt i kurs i Intervensjon ved selvmordsfare, pårørendehåndtering under og etter innsats. To personer på Base-Camp kurs gjennom Luftkrigsskolen. Krisehåndtering på kurs for Norges Brannskole arrangert i Trondheim.
EFOK har egen fagansvarlig.

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn